Budaya atau kebudayaan bersumber dari bahasa Sanskerta ialah buddhayah, yang merupakan bentuk lazim dari buddhi (budi atau akal) diartikan sebagai […]